VISOS LOVOS PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO WWW.VISOSLOVOS.LT INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE IR KITOMIS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖS TAISYKLĖS

 1. SĄVOKOS

1.1. E-parduotuvė – elektroninė visoslovos.lt parduotuvė, pasiekiama adresu https://visoslovos.lt/

1.2. Klientas – Parduotuvėje prekes, taip pat su jomis susijusias paslaugas perkantis asmuo. 

1.3. Pardavėjas – MB „Visos lovos“, įmonės kodas: 305982231, PVM mokėtojo kodas: LT100015387110, vadovas: Audrius Andrikaitis, direktorius, adresas: V. Grinkevičiaus g. 18-81, LT-78256 Šiauliai, mobilus telefonas: +37069263070, el. pašto adresas: info@visoslovos.lt, sąsk. Nr.: LT833500010014998522

1.4. Parduotuvė – E-parduotuvė. 

1.5. Sutartis – Pardavėjo ir Kliento sudaryta prekių pirkimo–pardavimo sutartis. 

1.6. Taisyklės – šios prekių pirkimo–pardavimo taisyklės. 

1.7. Vartotojas – Klientas fizinis asmuo, prekes iš Parduotuvės, taip pat su jomis susijusias paslaugas perkantis savo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti, su verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais.

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, nustatantis Pardavėjo ir Kliento teises ir pareigas, prekių ir su jomis susijusių paslaugų įsigijimo, apmokėjimo už jas bei jų pristatymo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių ir su jomis susijusių su paslaugų pirkimu–pardavimu susijusias nuostatas. 

2.2. Prekes ir su jomis susijusias paslaugas Klientas gali įsigyti tik sutikęs ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, kurios taip pat skelbiamos adresu https://visoslovos.lt/, bei Pardavėjo privatumo politika, kuri skelbiama adresu https://visoslovos.lt/privatumo-politika/ . Sutikęs su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika Klientas patvirtina, kad su šiais dokumentais susipažino ir įsipareigoja jų laikytis, taip pat laikoma, kad Klientas yra tinkamai informuotas apie Kliento asmens duomenų tvarkymą ir jo, kaip duomenų subjekto, teises. 

2.3.Visos pirkimo–pardavimo sąlygos pateikiamos prieš sudarant Sutartį. Sudarius Sutartį laikoma, kad Klientas su šiomis Taisyklėmis ir Pardavėjo privatumo politika susipažino raštu. 

 1. SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Sutartis tarp Kliento ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai: 

3.1.1. Prekes užsakant E-parduotuvėje, Klientas, laikydamasis E-parduotuvėje pateikiamų instrukcijų, suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, užpildo privalomą pateikti informaciją, patvirtina savo sutikimą su šiomis Taisyklėmis ir Pardavėjo privatumo politika, pasirenka apmokėjimo būdą ir užsako prekes, taip pat su jomis susijusias paslaugas, o (ii) Pardavėjas patvirtina prekių, taip pat su jomis susijusių paslaugų užsakymą, atsiųsdamas prekių užsakymo informaciją ir patvirtinimo pranešimą Kliento nurodytu el. paštu. 

3.1.1.1. Prekes užsakant kitomis elektroninių ryšių priemonėmis (telefonu ar elektroniniu paštu), Klientas elektroniniu paštu gauna Pardavėjo išrašytą sąskaitą, pagal kurią sumoka visą prekių kainą arba Pardavėjo sąskaitoje nurodytą avansą. 

3.2. Pardavėjas gali atsisakyti patvirtinti Kliento užsakymą, jeigu Klientas neįvykdo visų prekės užsakymo sąlygų, Pardavėjas neturi Kliento norimos prekės ar dėl kitų priežasčių. Pardavėjui atsisakius patvirtinti Kliento užsakymą, Kliento sumokėtas avansas grąžinamas Klientui. 

3.3. Patvirtinus Kliento užsakymą, Klientas įsipareigoja sumokėti visą prekių kainą ir priimti užsakytas prekes bei su jomis susijusias paslaugas. 

3.4. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo. Sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Klientui teisės aktuose ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir suteikiamos su jomis susijusios paslaugos bei Klientas visiškai atsiskaito už perduotas prekes ir suteiktas su jomis susijusias paslaugas.  

 1. PREKIŲ KAINA IR JOS APMOKĖJIMAS

4.1. Prekių ir paslaugų kainos nurodomos eurais (Eur) su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu. 

4.2. Prekės Klientui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. 

4.3. Už prekes galima atsiskaityti: 

4.3.1. Iškart pateikus užsakymą naudojantis elektronine bankininkyste, kai prekės užsakomos E-parduotuvėje 

4.3.2. Kortele prekių pristatymo metu.

4.3.3. Grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu.

4.3.4. Mokėjimo pavedimu prekes įsigyjant E-parduotuvėje. 

4.4. Pardavėjas tam tikroms prekėms gali pareikalauti Klientą sumokėti avansą, kurio dydis nurodomas užsakymo pateikimo metu arba Pardavėjo sąskaitoje. Likusi suma sumokama Taisyklių 4.3 punkte nustatyta tvarka. Kai privalomas avansas, Užsakymas pradedamas vykdyti ir Sutartis laikoma sudaryta tik sumokėjus avansą (išskyrus atvejus, kai Klientas sumoka visą prekės kainą). Avansas privalomas: 

4.4.1. Pateikiant užsakymą internetu avanso dydis yra apie 20 % (dvidešimt procentų) užsakymo vertės, išskyrus, jeigu Pardavėjas pareikalauja sumokėti didesnį avansą.  

4.4.2. Pateikiant užsakymą elektroninėmis ryšio priemonėmis, kai avansas nurodomas užsakymo pateikimo metu arba Pardavėjo sąskaitoje.  

4.5. Klientui nesumokėjus avanso nustatytu terminu, laikoma, kad Klientas atsisakė Sutarties.  

4.6. Pardavėjas išsaugo nuosavybės teises į prekes iki visiško apmokėjimo už jas ir prekių atsiėmimo arba perdavimo Kliento pasirinktam vežėjui, jei Klientas prekių vežimą organizuoja pats. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika pereina Klientui nuo prekių pristatymo jam arba perdavimo Kliento pasirinktam vežėjui, jei Klientas prekių vežimą organizuoja pats. 

4.7. Pardavėjui nustačius kainos klaidą  ar Klientui pateiktoje sąskaitoje, jis nedelsdamas apie tai informuoja Klientą, jeigu Klientas pagal klaidingą kainą pateikė užsakymą. Tokiu atveju Klientas turi teisę per 5 (penkias) dienas nuo Pardavėjo pranešimo apie kainos klaidą gavimo atšaukti užsakymą arba pakartotinai patvirtinti užsakymą už teisingą kainą. Klientui atsisakius pakartotinai patvirtinti užsakymą už teisingą kainą, laikoma, kad Klientas atsisakė Sutarties ir Pardavėjas per 14 (keturiolika) dienų grąžina Klientui jo sumokėtas pinigų sumas. 

4.8. Su dalimi Pardavėjo taikomų mokesčių už papildomas paslaugas galima susipažinti adresu: https://visoslovos.lt/pristatymas/

 1. PREKIŲ PRISTATYMAS

5.1. Prekės pristatomos tik Lietuvoje.

5.2. Prekių pristatymo paslauga Lietuvoje, išskyrus Kuršių neriją, yra nemokama. 

5.3. Prekių pristatymo paslauga, išskyrus Taisyklių 5.2 punkte numatytą atvejį, yra mokama ir sudaro: 

5.3.1. Nemokama Lietuvoje.

5.3.2. 100,00 € (vienas šimtas eurų) Kuršių nerijoje. 

5.4. Vienas užsakymas pristatomas tik vienu pristatymo adresu. 

5.5. Prekių pristatymas gali trukti iki 8 (aštuonių) savaičių  nuo Sutarties sudarymo dienos. 

5.6. Preliminarią prekių pristatymo datą Pardavėjo supažindina pagal pateiktas galimas pristatymo datas. Pardavėjas dėl objektyvių priežasčių (gamybos pajėgumai, didelis pristatymų kiekis ir pan.) gali pavėlinti pristatymo datą, laikydamasis Taisyklių 5.5 nustatytų terminų ir informavęs Klientą iš anksto.  

5.7. Prieš pristatant prekes, Pardavėjas ar jo įgaliotasis atstovas susisiekia su Klientu ir informuoja apie pristatymo detales. Prekės pristatomos Klientui užsakant prekes nurodytu pristatymo adresu.  

5.8. Prekių pristatymas apima prekių pristatymą iki buto ar namo durų ir vyksta nuo 9 val. iki 18 val. 

5.9. Pristačius prekes Kliento nurodytu adresu laikoma, kad prekės Klientui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Klientas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jeigu Klientas pats negali atsiimti prekių, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Klientas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui. Jei pristatymo dieną prekės nepristatomos, Klientas ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos apie tai informuoja Pardavėją.  

5.10. Jeigu prekių pristatymo laiku Kliento ar jo atstovo pristatymo vietoje nėra, prekės laikomos nepristatytomis dėl Kliento kaltės ir tokiu atveju Klientas privalo sumokėti už pakartotinį atvežimą naujai sutartu laiku. Dėl Kliento kaltės neįvykus pristatymui sutartu laiku, antras pristatymas Klientui visais atvejais bus mokamas, taikant šiuos įkainius 30,00 € (trisdešimt eurų). 

5.11. Perduodamas prekes, Pardavėjas ar jo įgaliotasis atstovas pateikia Klientui du sąskaitų už prekes egzempliorius, kurių vieną Klientas pasirašęs grąžina Pardavėjui ar jo įgaliotajam atstovui. Klientui pasirašius sąskaitoje be pastabų, laikoma, kad prekės Pardavėjo perduotos tinkamai, atitinka kiekį, kokybę ir asortimentą (įskaitant tinkamą modelį, dydį, spalvą, nesuteptos, tinkamose pakuotėse) ir Kliento priimtos. Klientui gali būti pateikiama tik elektroninė sąskaita Kliento užsakymo metu nurodytu elektroninio pašto adresu, o vietoj pasirašymo sąskaitoje – Pardavėjas ar jo įgaliotasis atstovas Klientui gali pateikti pasirašyti elektroniniuose įrenginiuose – tai prilyginama pasirašymui sąskaitoje. 

5.12. Prieš priimdamas prekes ir pasirašydamas sąskaitoje, Klientas privalo kartu su Pardavėju ar jo įgaliotoju atstovu patikrinti prekių kiekį, kokybę ir asortimentą, Nustačius tik pakuotės pažeidimą, Klientas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė ir asortimentas atitinka Sutarties sąlygas ir prekių pristatymas yra atliktas tinkamai. 

5.13. Nustačius prekių kokybės ir (ar) asortimento neatitikimą, Klientas prekės, kuri neatitinka kokybės ir (ar) asortimento, negali priimti, išskyrus, kai trūkumus galima pašalinti nekeičiant visos prekės. Apie atsisakymą priimti prekę ir rastus pažeidimus Klientas privalo pažymėti sąskaitoje ar užpildydamas siuntą pristačiusio asmens pateiktas formas. Jeigu nustatomas prekių kiekio neatitikimas, apie prekių trūkumą Klientas privalo pažymėti sąskaitoje ar užpildydamas siuntą pristačiusio asmens pateiktas formas. 

5.14. Perkant lovą, ją pristato ir surenka Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotasis atstovas visoje Lietuvoje. Lovos surinkimas Kliento namuose – nemokamas. Klientui pasirašius sąskaitoje, laikoma, kad lova tinkamai surinkta, išskyrus, kai sąskaitoje nurodomos atitinkamos pastabos. 

5.15. Klientas atsako už tinkamas sąlygas lovos ir ją lydinčių prekių įnešimui į lovos pastatymo ir surinkimo vietą ir vietos paruošimą lovos surinkimui. Lovų įnešimui reikia ne mažiau kaip 200 cm aukščio ir 80 cm pločio įėjimo.  

5.16. Kėlimas į 100 cm ir didesnį aukštį yra negalimas. Prekės yra iškraunamos vienoje vietoje, įnešamos tik pro duris. Visos prekės turi būti keliamos liftu, jeigu pastate jis įrengtas. Jei įnešimo kelyje įrengti laikini laiptai, jie turi atitikti darbo saugos reikalavimus. 

5.17. Tuo atveju, jeigu lovos įnešimo sąlygos netenkina Taisyklių 5.15 ir 5.16 punktų reikalavimų, Pardavėjas ar jo įgaliotasis atstovas turi teisę atsisakyti tęsti lovos ar čiužinio įnešimą ir, jei Klientas sutinka, palikti lovą prekės pristatymo vietoje. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos, tačiau surinkimas nevykdomas ir gali būti atnaujintas Klientui užtikrinus lovos įnešimą į jos pristatymo ir surinkimo vietą su Pardavėju ar jo įgaliotuoju atstovu suderintu laiku už papildomą mokestį, taikant įkainius, nurodytus Taisyklių 5.3.2–5.3.5 papunkčiuose, o Lietuvoje, išskyrus Kuršių neriją, – 100,00 € (vienas šimtas eurų). 

5.18. Smulkūs lovos defektai taisomi vietoje. 

5.19. Susidarius svarbioms aplinkybėms, ir negalint pagaminti ir (arba) pristatyti Kliento užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja Klientui pasiūlyti analogišką prekę arba naują pristatymo terminą. Klientui atsisakius priimti analogišką prekę ar sutikti su nauju pristatymo terminu, išskyrus, kai nėra pažeidžiamas Taisyklėse nustatytas maksimalus prekių pristatymo terminas, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Klientui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų. 

 1. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

6.1. Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties, iki prekės pristatymo, taip pat per 2 (dvi) dienas (i) nuo prekės gavimo (pristatymo) dienos arba (ii), jeigu Vartotojas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo paskutinės prekės gavimo (pristatymo) dienos, arba (iii), jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo paskutinės partijos ar dalies gavimo dienos atsisakyti elektroninių ryšių priemonėmis (E-parduotuvėje, telefonu, elektroniniu paštu) sudarytos Sutarties, išskyrus pirkimo–pardavimo sutartis, kurių pagal teisės aktus negalima atsisakyti. Vartotojas elektroninių ryšių priemonėmis sudarytos Sutarties gali atsisakyti elektroniniu paštu visoslovos@gmail.com atsiųsdamas Pardavėjui užpildytą laisvos formos pranešimą apie Sutarties atsisakymą, iš kurio būtų aiškus Vartotojo ketinimas atsisakyti Sutarties. Atsisakydamas Sutarties, Vartotojas taip pat turi Pardavėjui pateikti pirkimo dokumentus (sąskaitą, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekį ir kt.), pridėdamas jų kopiją prie elektroniniu paštu siunčiamo pranešimo apie Sutarties atsisakymą. 

6.2. Vartotojui pranešimą apie Sutarties atsisakymą pateikus elektroninių ryšių priemonėmis, prekė privalo būti išsiųsta Pardavėjui ne vėliau kaip per Sutarties atsisakymo laikotarpį, numatytą Taisyklių 6.1 punkte, su Pardavėju suderinus įteikimo laiką. Už tinkamą prekės supakavimą grąžinimui atsakingas Vartotojas. Tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos tenka Vartotojui, nebent Pardavėjas nurodo kitaip. 

6.3. Pinigai už grąžinamą prekę, įskaitant Vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas grąžinami mokėjimo pavedimu į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, o jei mokėjimas atliktas ne mokėjimo pavedimu – į Vartotojo pranešime apie Sutarties atsisakymą nurodytą sąskaitą, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią Pardavėjas gavo vartotojo pranešimą apie Sutarties atsisakymą, o jeigu prekė buvo pristatyta Vartotojui – nuo tos dienos, kai prekė yra grąžinama Pardavėjui.  

6.4. Vartotojas gali pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties tik tais atvejais, jeigu laikomasi ir Taisyklių 7.3.1–7.3.3 papunkčiuose nurodytų sąlygų. 

6.5. Vartotojas taip pat turi teisę per 2 (dvi) dienas nuo užsakymo pateikimo atšaukti pateiktą užsakymą, jeigu prekė turi būti gaminama ir dar nėra perduoda Vartotojui. Užsakymo atšaukimą Vartotojas atlieka tokiu būdu, kuriuo pateikė užsakymą. Atšaukus užsakymą, sumokėtas avansas grąžinamas per 14 (keturiolika) dienų.  

 1. KOKYBIŠKŲ PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

7.1. Kitais, nei sutarties atsisakymas, atvejais, Vartotojas, kai jam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekę keisti ar grąžinti gali Taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka.  

7.2. Dalis kokybiškų prekių, tokių kaip baldai, čiužiniai, patalynės reikmenys, parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai, negali būti keičiami ar grąžinami. Tokių prekių sąrašas yra nurodytas teisės aktuose. Prekės, kurios buvo pagamintos pagal Vartotojo pateiktas specifikacijas arba buvo gamintos pritaikant jas individualiems Vartotojo poreikiams (išmatavimai, užvalkalo spalva, lova su pasirinktu audiniu ir pan.) negali būti keičiamos ar grąžinamos, išskyrus, jeigu Pardavėjas nurodo kitaip. 

7.3. Keisdamas ar grąžindamas kokybiškas prekes Vartotojas privalo laikytis šių reikalavimų: 

7.3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje, nepažeistoje pakuotėje. 

7.3.2. Grąžinama prekė turi būti nenaudota, neišpakuota, nepraradusi prekinės išvaizdos, išsaugojusi vartojamąsias savybes, nesugadinta. 

7.3.3. Grąžinama prekė turi būti visos ir tokios pačios komplektacijos (įskaitant dovanas ir kitus priedus), kokios buvo gauta Vartotojo. 

7.3.4. Keičiama ar grąžinama prekė turi būti su jos įsigijimą patvirtinančiais dokumentais (sąskaita, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašu, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekiu ir kt.) ir užpildytu Prekių grąžinimo aktu.

7.3.5. Prekė nepatenka į prekių, kurios negali būti keičiamos ar grąžinamos, nurodytų Taisyklių 7.2 punkte, sąrašą. 

7.4. Pardavėjas nepriima Taisyklių 7.3 reikalavimų neatitinkančių prekių ir prekių, nurodytų Taisyklių 7.2 punkte, taip pat negrąžina Vartotojo už tokią prekę sumokėtų pinigų. 

7.5. Keisdamas ar grąžindamas kokybišką prekę, Vartotojas sutinka, kad keičiama ar grąžinama prekė dar kartą būtų įvertinama Pardavėjo atstovų. Pardavėjo prašymu, Vartotojas turi sudaryti galimybę įvertinti prekę pristatymo ar kitoje jos buvimo vietoje. Prekei neatitikus šiose Taisyklėse keliamų reikalavimų, prekė yra grąžinama Vartotojui. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsiant turi susisiekti su Vartotoju jo nurodytais kontaktais dėl prekės perdavimo Vartotojui būdo. Jei keičiama ar grąžinama prekė neatitinka šiose Taisyklėse keliamų reikalavimų, o Vartotojas atsisako priimti jam grąžinamą prekę arba prekės nepavyksta grąžinti Vartotojui dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių, Pardavėjas saugo prekę ne ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paskutinio Pardavėjo susisiekimo ar bandymo susisiekti su Vartotoju dėl prekės perdavimo būdo dienos.  

7.6. Pinigai už grąžinamą prekę, atitinkančią Taisyklių 7.3 punkto reikalavimus, grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. 

7.7. Keičiant ar grąžinant prekę, pinigai už suteiktas papildomas paslaugas (pavyzdžiui, pristatymo mokestis, pakartotinio pristatymo mokestis ir t.t.) negrąžinami. 

7.8. Prieš keisdamas ar grąžindamas prekę Vartotojas susisiekia su kur įsigijo prekę, darbuotojais arba, jeigu įsigijo prekę elektroninio ryšio priemonėmis (E-parduotuvėje, telefonu ar elektroniniu paštu), telefonu +37069263070 arba elektroniniu paštu visoslovos@gmail.com ir suderina prekės keitimo ar grąžinimo sąlygas.  

 1. PREKĖS IŠBANDYMO LAIKOTARPIS

8.1. Klientas negali pasinaudoti šia teise, kadangi https://www.visoslovos.lt internetinėje parduotuvėje prekės išbandymo laikotarpis netaikomas.

 1. NEKOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMO SĄLYGOS IR TVARKA

9.1. E-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realios prekių formos ir spalvos dėl Kliento naudojamo vaizduoklio ar kitų elektroninių prietaisų ypatybių. 

9.2. Įsigijus netinkamos kokybės prekę, Klientas turi teisės aktuose nustatytas teises. 

9.3. Garantijos galiojimo laikotarpiu Klientas gali reikalauti nemokamai pašalinti prekės trūkumus, pakeisti nekokybišką prekę analogiška ar kita kokybiška preke, reikalauti sumažinti prekės kainą arba grąžinti prekę ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Klientas neturi teisės nutraukti Sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis. Jei Klientas pageidauja keisti nekokybišką prekę į naują brangesnę prekę, Klientas sumoka padidėjusios kainos skirtumą. 

9.4. Vykdant prekės pakeitimą, prekės pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, o jeigu prekė turi būti gaminama – 33 (trisdešimt tris) darbo dienas nuo Kliento užsakymo priėmimo dienos. 

9.5. Prieš grąžindamas prekę Klientas susisiekia su  kur įsigijo prekę, darbuotojais arba, jeigu įsigijo prekę elektroninio ryšio priemonėmis (E-parduotuvėje, telefonu ar elektroniniu paštu), telefonu +37069263070 arba elektroniniu paštu https://www.visoslovos.lt ir suderina prekės grąžinimo sąlygas.  

9.6. Prieš keisdamas prekę, Pardavėjas turi teisę ją įvertinti Taisyklių 7.5 nustatyta tvarka. 

 1. GAMINIŲ BENDROSIOS GARANTINIO APTARNAVIMO SĄLYGOS

10.1. Prekėms suteikiama 24 (dvidešimt keturių mėnesių) garantija, nebent Pardavėjas nurodė kitaip. 

10.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekės pristatymo dienos ar perdavimo Klientui, jei jis prekę atsiima pats ar jo įgaliotas asmuo.

10.3. Pasinaudojus prekei teikiama garantija, garantinis laikotarpis tai prekei nėra pradedamas skaičiuoti iš naujo – garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo prekės pirminės pristatymo ar perdavimo Klientui ar jo įgaliotam asmeniui datos.

10.4. PRAŠOME PATEIKTI ŠIĄ INFORMACIJA:

Vardą Pavardę;
Telefono numerį;
Prekių pirkimą – pardavimą patvirtinantį dokumentą;
Prekės trūkumo aprašymą;
Kokybiškas nuotraukas (baldo nuotrauką iš toli su pažymėta defekto vieta; nuotraukų, kur defektas matomas iš arti);

10.5. Prireikus, sudaryti sąlygas įvertinti prekių kokybę jų buvimo vietoje ar paimti prekes jų apžiūrai ir kokybės įvertinimui.

10.6. Pretenziją išnagrinėsime per 10 darbo dienų ir su Jumis susisieksime pateikdami Jums galimus pretenzijos sprendimo būdus. Garantijos laikotarpiu sutvarkius prekės trūkumus, garantijos terminas nepratęsiamas ir baigiasi suėjus nustatytam garantijos terminui.

10.7. GARANTIJA NETAIKOMA JEI:

10.8. Trūkumai atsiranda dėl netinkamo naudojimo ir priežiūros. Baldai buvo naudojami ne pagal paskirtį: šokinėta ant baldų dalių, sėdėta ant baldų atlošų, nugarėlės ir šoninių atramų (porankių). Prekė pažeidžiama dėl patekusių pašalinių daiktų, medžiagų ar skysčių, paviršiai buvo pažeisti aštriais daiktais.

10.9. Baldai nukentėjo nuo gyvūnų. Jų nagai gali įbrėžti odą, audinį, medienos detales. Jų seilės ir prakaitas daro neigiamą poveikį odai, audiniui ir kitoms medžiagoms.

10.10. Jei Pirkėjas prekes užsako skirtingu metu prekės tarpusavy gali skirtis: audinio, odos, medienos ir kitais atspalviais.

10.11. Dėl normalaus nusidėvėjimo atsiranda išvaizdos pokyčiai, susidariusios gobeleno raukšlės gali būti išlyginamos perbraukus ranka. Dėl normalaus nusidėvėjimo suminkštėja baldas apie 15%, atsiranda gobeleno ar odos laisvumas.

10.12. Yra +/-5cm minkštų baldų matmenų nukrypimai, lyginant su katalogo duomenimis.

10.13. Yra natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai.

10.14. Natūrali oda yra su paviršiaus faktūros nelygumais ir storio skirtumais. Natūralių žymių būvimas, tokių kaip: randai, grūdingos struktūros skirtumai, raukšlės, spalvų skirtumų niuansai yra tikros odos įrodymas, kuris atspindi unikalų gyvūno gyvenimą. Jie nėra laikomi defektu.

10.15. Baldai, čiužiniai kaip ir visi nauji daiktai (pvz., batai), turi specifinį kvapą, kuris atsiranda naudojant naujas žaliavas, tokias kaip: poliuretanas, lateksas, audiniai ir t.t. Tai yra nekenksminga žmogaus sveikatai ir ilgainiui išnyksta. 

10.16. Transportavimo ar sandėliavimo metu, atsiradusios raukšlės ar klostės, atsistatys kelių dienų bėgyje tinkamai sustačius prekę kambario temperatūroje.

10.17. Prekių trūkumai buvo aptarti iš anksto ir klientas dėl jų sutiko.

10.18. Klientas prisiima atsakomybę: už praėjimus, jeigu baldas netilpo, jo neįmanoma užnešti. Jeigu užnešimo metų dėl siauro praėjimo buvo pažeista baldo pakuotė arba netyčia, to nenorint, atsitiktinai bus padaryta žalą Jūsų turtui. Už iškilusias problemas užnešimo metų atsako klientas.

10.19. Minkštiems baldams durų angos plotis turi būti nuo 80 cm, kitaip užnešimas bus neįmanomas. Už suteiktas paslaugas klientas privalo susimokėti.

10.20. Pardavėjo prekės (pavyzdžiui: čiužiniai, antčiužiniai, pagalvės) yra higienos prekės. Esant pažeistai polietileno pakuotei, keitimas ir grąžinimas negalimas.

 1. KONSULTACIJOS, PRANEŠIMAI IR SKUNDAI

11.1. Norėdamas gauti konsultaciją, Klientas gali susisiekti su Pardavėju elektroniniu paštu visoslovos@gmail.com, telefono numeriu +37069263070.  

11.2. Visi pranešimai ir pretenzijos gali būti teikiami elektroniniu paštu visoslovos@gmail.com, telefono numeriu +37069263070. Pardavėjas turi teisę nagrinėti skundus 30 (trisdešimt) dienų nuo jų gavimo dienos, nebent Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti kitokie terminai. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15 (penkiolika) dienų. Atsakymai dėl skundų Klientui pateikiami elektroniniu paštu arba telefonu, arba Kliento nurodytu adresu. 

11.3. Vartotojas dėl Parduotuvėje įsigytos prekės su skundu ar prašymu turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. +370 5 262 67 51, el. paštas tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar kreiptis į Europos vartotojų centrą, Algirdo g. 31, 03219 Vilnius, tel. +370 5 265 03 68, el. paštas info@ecc.lt, interneto svetainė https://www.ecc.lt/lt/. 

 1. ATSAKOMYBĖ

12.1. Klientas yra visiškai atsakingas už teikiant užsakymą pateiktų duomenų teisingumą. Jeigu Klientas nepateikia tikslių duomenų užsakydamas prekes, Pardavėjas neatsako už dėl šios priežasties kilusias pasekmes. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės ir tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Klientas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir (ar) Sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta. 

12.2. Jei E-parduotuvėje yra nuorodų į kitų asmenų tinklapius, Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti aplankius šiuos tinklapius, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys.  

12.3. Pardavėjas neatsako už Sutarties nevykdymą ir (ar) prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį. 

12.4. Nesumokėjus likusios prekių kainos nustatytais terminais arba Klientui nepagrįstai atsisakius ar vengiant priimti prekes, Pardavėjas turi teisę nevykdyti savo prisiimtų įsipareigojimų ir nepristatyti prekių tokį laiko tarpą, kurį Klientas uždelsė atsiskaityti, o Klientas privalo papildomai atlyginti Pardavėjo patirtas išlaidas prekių sandėliavimui, skaičiuojant po 3,00 € (vieną eurą) už kiekvieną kalendorinę prekių sandėliavimo dieną nuo nustatytos prekių pristatymo dienos, bei sumokėti delspinigius lygius 1,00% nuo užsakymo vertės už kiekvieną pradelstą darbo dieną.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.  

13.2. Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš Sutarties tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai gali sumažinti Vartotojui teikiamas garantijas, be Kliento sutikimo ir jam apie tai nepranešęs. 

13.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles, nepranešęs Klientui iš anksto ir be atskiro Kliento sutikimo. Konkrečiam užsakymui taikomos Sutarties sudarymo momentu galiojusios Taisyklės. 

13.4. Visi nesutarimai, kilę dėl Sutarties vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.